Promocje
Piwo American Beauty, Browar Trzech Kumpli
Piwo American Beauty, Browar Trzech Kumpli

8,89 zł

Cena regularna: 12,99 zł

Najniższa cena: 12,99 zł
szt.
Piwo Pils, Browar Trzech Kumpli (puszka)
Piwo Pils, Browar Trzech Kumpli (puszka)

6,50 zł

Cena regularna: 11,49 zł

Najniższa cena: 11,49 zł
szt.
Piwo CHWILA ODDECHU (COLD IPA), Browar Za Miastem
Piwo CHWILA ODDECHU (COLD IPA), Browar Za Miastem

9,99 zł

Cena regularna: 11,99 zł

Najniższa cena: 11,99 zł
szt.
Regulamin

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu www.allePiwo.pl

 1. Pojęcia
  1. Regulamin - niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.
  2. Administrator - osoba prawna będąca właścicielem oraz operatorem serwisu.
  3. Serwis - platforma online umożliwiająca zamówienia przez Klienta.
  4. Klient - osoba prywatna lub prawna korzystająca z Serwisu posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz będąca osobą pełnoletnią.

 2. Postanowienia ogólne
  1. Administratorem serwisu www.allePIWO.pl jest firma 8TECH Sp. z o.o, 60-382 Poznań, ul.Drużynowa 5, NIP 779-250-83-43, zwany dalej Administratorem.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w szczególności zasady zawarcia Umowy, płatności, zasady przetwarzania danych oraz składania reklamacji. 
  3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 21.09.2020 do odwołania lub jego zmiany.
  4. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
  5. Zabrania się wykorzystywania do jakichkolwiek celów materiałów znajdujących się na stronie Serwisu, w tym dokumentów, treści, zdjęć oraz grafiki, chyba, że możliwość taka wynika z powszechnie obowiązującego prawa. 
  6. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wykorzystywania przez Klienta Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
  7. Zleceniobiorca jest uprawniony do zawieszenia działalności Serwisu na czas konieczny do przeprowadzenia jego modernizacji, naprawy itp.

 3. Rejestracja i korzystanie z Serwisu
  1. Korzystanie z serwisu odbywa się zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
  2. Z Serwisu mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie. 
  3. Rejestracja, założenie i utrzymanie konta przez Klienta jest nieodpłatne. 
  4. Aby dokonać rejestracji konta w Serwisie Klient zobowiązany jest podać takie dane jak:
   1. Imię i nazwisko
   2. Adres email
   3. Numer telefonu
   4. Hasło do konta 
   5. Adres dostawy
   6. Klient przy założeniu konta zobowiązany jest do akceptacji treści niniejszego Regulaminu, w tym także potwierdzenie pełnoletności. 
   7. Klient oświadcza, iż przy założeniu konta podaje prawidłowe i zgodne z prawdą dane. Podanie danych niezgodnych z prawdą lub złożenie fałszywego oświadczenia może skutkować konsekwencjami wynikającymi z zapisów obecnie obowiązującego prawa. 
  5. Warunkiem ukończenia rejestracji jest oświadczenie przez Klienta, iż zapoznał się on z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego treść. Klienta jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach realizacji niniejszej usługi przez Administratora. 
  6. Warunkiem aktywacji konta w Serwisie jest potwierdzenie poprawności danych poprzez kliknięcie linku znajdującego się w wiadomości wysłanej na adres email wskazany przy rejestracji. 
  7. Korzystanie z serwisu odbywa się poprzez zalogowanie do serwisu za pomocą indywidualnego loginu i hasła.
  8. Podczas procedury rejestracji użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie stanowi warunku ukończenia rejestracji do serwisu.
  9. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne. 
  10. Klient zobowiązuje się nie udostępniać danych swojego konta osobom trzecim, w tym  osobom niepełnoletnim. W przypadku naruszenie niniejszego zapisu Regulaminu Klient ponosi za to wyłączną odpowiedzialność wraz z konsekwencjami wynikającymi z zapisów obecnie obowiązującego prawa.
  11. Serwis służy do świadczenia przez Administratora drogą elektroniczną usług cateringowych polegające na dostarczeniu wskazanych przez Klienta produktów, w tym napojów, piwa, przekąsek na potrzeby organizowanych przez użytkownika imprez, szkoleń, konferencji itp.
  12. Z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mogą korzystać jedynie zarejestrowani i pełnoletni użytkownicy.
  13. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za organizowaną przez siebie imprezę. Klient zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów obowiązującego prawa podczas korzystania z usług i może korzystać z usług tylko w celach zgodnych z prawem.
  14. Korzystanie z usług cateringowych jest odpłatne. Klient każdorazowo po wyborze zakresu usługi otrzymuje potwierdzenie wartości usługi przed jej zatwierdzeniem oraz opłaceniem.
  15. Każdorazowe zaakceptowanie warunków usługi, w zakresie jaki wybrał Klient oraz jego opłacenie jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie umowy cateringu.

 4. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu
  1. Usługa korzystania z Serwisu
   1. W momencie rejestracji zawierana jest na czas nieokreślony umowa o prowadzenie konta w Serwisie.
   2. Klient może wypowiedzieć umowę korzystania z Serwisu w każdym czasie i bez podania przyczyn. Skuteczne wypowiedzenie umowy następuje w momencie wysłania ze wskazanego przy rejestracji adresu email informacji o wypowiedzeniu konta na adres info@allepiwo.pl.
   3. Administrator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia usługi prowadzenia konta w Serwisie w przypadku nieprzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu, a także bez podania przyczyny.
  2. Usługa cateringu
   1. Klient poprzez Serwis zamawia usługę cateringową.
   2. Aby dokonać zamówienia, należy wybrać wskazane opcje, produkty i usługi dostępne w Serwisie oraz zgodnie z procedurami Serwisu zaakceptować wybór.
   3. Dla skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest każdorazowe zalogowanie się Klienta na jego konto oraz potwierdzenie pełnoletności przy każdym zamówieniu. 
   4. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością zapłaty kwoty zgodnie z informacjami podanymi w serwisie. Podane kwoty są kwotami brutto zawierającymi należny podatek VAT oraz koszty dostawy.
   5. W przypadku dostawy do miejsc trudnodostępnych zastrzegamy sobie prawo do odmówienia realizacji usługi cateringu lub naliczenia dodatkowych opłata. Opłaty będą każdorazowo uzgadniane z Klientem
   6. Klient każdorazowo otrzymuje paragon za usługę cateringową. W przypadku kont firmowych lub na szczególne wskazanie Klienta będzie wystawiony paragon fiskalny dla kwot do 450zł brutto. Na szczególne wskazanie klienta lub gdy kwota usługi przekracza kwotę 450zł brutto klient otrzyma pełną fakturę VAT na wskazane przy zamówieniu dane. Administrator zastrzega sobie prawo, w przypadku chęci otrzymania faktury przez Klienta, ale przy braku podania numeru NIP, do wystawienia jedynie paragonu. 
   7. Usługa cateringowa jest realizowana dla zamówień za kwotę min. 129zł brutto. W przypadku niższej kwoty Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku promocji czasowych.
   8. Usługę cateringową uznaje się za wykonaną w momencie skutecznego dostarczenia do Klienta realizowanego wobec Klienta. Brak uwag ze strony klienta w ciągu 7 dni od realizacji usługi jest także potwierdzeniem realizacji umowy.
   9. Naruszenie przez Klienta powyższego zapisu powoduje niewykonanie usługi, a uiszczona należność nie podlega zwrotowi. Jednocześnie sytuacja ta nie jest podstawą do reklamacji usługi. 
   10. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy cateringu dla umów zawartych na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z poniższymi zastrzeżeniami:
    1. Klient nie ponosi kosztów rezygnacji w okresie od zamówienia usługi do jej przekazania do realizacji.
    2. Klient w momencie płatności za usługę cateringową wyraża zgodę, o czym jest informowany przy realizacji usługi, iż w momencie wykonania usługi traci prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, zgodnie z brzemieniem art.38 pkt.1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
   11. Klient może odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia woli ze wskazanego przy rejestracji adresu email na adres info@allepiwo.pl. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona traktowana jako niezawarta. 
   12. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia usługi jest każdorazowo wysłanie wiadomości przez Serwis na wskazany przez Klienta email
   13. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za wybrane produkty oraz koszty przygotowania i realizacji usługi.
   14. Płatności należy dokonać bezpośrednio po złożeniu Zamówienia i zawarciu Umowy.
   15. Za złożone zamówienie można zapłacić w zależności od wyboru Klienta:
    1. Za pomocą karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
    2. Za pośrednictwem platformy płatniczej: Płatności Shoper lub TPay.com
   16. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
   17. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
   18. Administrator ma prawo do niewykonania usługi w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Administratora lub gdy nie ma możliwości technicznych wykonania usługi. Niewykonanie usługi jest jednoznaczne z koniecznością zwrotu środków Klientowi, o czym Administrator niezwłocznie powiadomi Klienta.  
   19. Brak dokonania przez Klienta zapłaty w terminie 7 dni po zawarciu Umowy, jest jednoznaczne z odstąpieniem przez Klienta od Umowy.

 5. Reklamacje
  1. Klient ma prawo do złożenia uwag i reklamacji dotyczących działania Serwisu oraz realizacji usługi cateringowej poprzez przesłanie wiadomości email na adres info@allepiwo.pl
  2. Reklamacje dotyczące działania Serwisu.
   1. Klient ma prawo złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia w którym miała miejsce sytuacja będąca podstawą reklamacji. 
   2. Klient w zgłoszeniu reklamacji powinien podać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny), datę oraz opis okoliczności wystąpienia podstawy reklamacji. W przypadku niewystarczających danych Administrator zwróci się do Klienta z prośbą o ich uzupełnienie.
   3. Administrator w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację na adres email z którego otrzymana została reklamacja. 
  3. Reklamacje dotyczące realizacji usługi cateringu
   1. Klient ma prawo złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia w którym miała miejsce sytuacja będąca podstawą reklamacji. 
   2. Klient w zgłoszeniu reklamacji powinien podać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny), datę oraz opis okoliczności wystąpienia podstawy reklamacji. W przypadku niewystarczających danych Administrator zwróci się do Klienta z prośbą o ich uzupełnienie.
   3. Administrator w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację na adres email z którego otrzymana została reklamacja. 
   4. Administrator ma obowiązek realizacji usługi bez wad oraz odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
   5. W przypadku składania reklamacji Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji maksymalnie w ciągu 2 dni od dnia w którym miała miejsce sytuacja będąca podstawą reklamacji wraz z dokumentacją zdjęciową. Dodatkowo jeśli podstawa reklamacji została ujawniona w obecności przedstawiciela firmy Klient jest zobowiązany do sporządzenia protokołu szkody zgodnie z wymogami oraz:
    1. Złożenia reklamacji u Administratora zgodnie z powyżej opisanymi procedurami oraz załącznikami (dokumentacja zdjęciowa oraz protokół szkody jeśli został spisany).
 6. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania z Serwisu jest Administrator. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Serwisie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
  2. Celem przetwarzania danych Klienta przez Administratora, podanych przez Klienta w związku z zamówieniem w Serwisie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
   1. umowa zamówienia cateringu lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   2. ciążący na Administratorze obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
   3. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Serwisie.
  4. Dane Klienta podane w związku z zamówieniem w Serwisie będą przetwarzane do momentu, w którym:
   1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Klientem a Administratorem,
   2. na Administratorze przestaje ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Klienta,
   3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Klienta lub Administratora, związanych z umową zawartą przez Serwis,
   4. zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora,
   5. w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
  5. Klientowi przysługuje prawo żądania:
   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. ich sprostowania,
   3. usunięcia,
   4. ograniczenia przetwarzania,
   5. przeniesienia danych do innego administratora
    a także prawo:
   6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
  6. W celu realizacji swoich praw, Klient powinien skontaktować się z Administratorem przy wykorzystaniu danych z Regulaminu.
  7. W przypadku gdy Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
  3. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Serwisu. 
  4. Umowy zawarte przed datą wprowadzenia zmian regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad, chyba, że co innego wynika lub będzie wynikać z przepisów prawa.
  5. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zamieszczane w Serwisie w taki sposób, w jaki udostępniany jest niniejszy Regulamin. 
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie, w tym blokowanie oraz przerwy w pracy, administratorów serwerów pocztowych. 
  7. W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta. Dane to są odczytywane przy każdorazowym połączeniu Klienta do Serwisu poprzez tzw. cookies. Klient ma prawo i może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. 
  8. W przypadku niezgodności zapisów niniejszego Regulaminu z Umową, zastosowanie mają zapisy Umowy.
  9. W przypadku niezgodności zapisów niniejszego Regulaminu z przepisami obowiązującego prawa, zastosowanie mają obowiązujące przepisy, co nie ma wpływu na ważność pozostałych zapisów Regulaminu.
  10. Wszelkie oświadczenia związane z działalnością Serwisu oraz interpretacją treści Regulaminu powinny być dokonywane mailowo: info@allePiwo.pl lub pisemnie na adres Administratora wskazany w Regulaminie.
  11. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności polubownie, a następnie  przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Strona przeznaczona tylko dla osób pełnoletnich.

Czy masz 18lat?


Sklep internetowy Shoper.pl